• et
 • en
 • ru
 • fi
 • lv

Kogupere meelelahutuskeskuse Super Skypark üldised mängureeglid

Palume Sul tutvuda ja nõustuda enne meie külastamist Super Skyparki üldiste mängureeglitega!
Omalt poolt pakume tohutult mängurõõmu turvalises, hoolivas ja arendavas keskkonnas!

Super Skypark superkülalisena:

 • Suhtun teistesse külalistesse viisakalt ja käitun vastavalt üldisele heale tavale ning headele kommetele.
 • Hoolin endast ja teistest! Seega, tulen Super Skyparki vaid hea tervise juures – kui olen haige, ravin ennast kodus kenasti terveks.
 • Mõistan, et Super Skypark ei osuta lapsehoiuteenust – lastel on turvaline ja rohkem mängurõõmu, kui nad on lapsevanema või muu lapsega kaasas oleva lapse eest vastutava isiku järelvalve all.
 • Mõistan, et kord juba käelt eemaldatud käepaelaga enam uuesti keskusesse siseneda ei ole võimalik.
 • Hoian puhtust – tekkinud prügi panen Super Skyparkis selleks ettenähtud prügikasti.
 • Teavitan Super Skypark keskuse töötajat koheselt, kui on juhtunud õnnetus, külaline on vigastada saanud või on ilmnenud mistahes muu ohtlik olukord.
 • Olen teadlik, et Taevapark OÜ ei vastuta külaliste võimalike õnnetusjuhtumite eest, kui need on juhtunud külalise poolt reeglite eiramise tõttu.
 • Jälgin hoolikalt oma isiklikke esemeid. Olen teadlik, et Taevapark OÜ ei vastuta külaliste isiklike asjade kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest.
 • Viin kõik leitud esemed Super Skypark töötaja kätte. Kaotatud esemetele palume järgi tulla ühe kuu jooksul, hoiame neid peakassa „kaotatud ja leitud“ asjade punktis.
 • Tean, et suitsetamine ning mis tahes muude mõnuainete tarvitamine on Super Skypark alal keelatud. Super Skyparki ei ole lubatud siseneda alkoholi- ega narkojoobes.
  Super Skypark töötajal on õigus keelatud tegevuse avastamisel paluda külalisel viivitamatult meie keskuse alalt lahkuda.
 • Tarbin alkohoolseid jooke vaid Super Skyparki pererestorani Claudz või 21+lounge alal.
 • Kasutan keskuse vara hoolikalt ning heaperemehelikult. Taevapark OÜ vara kahjustamisel või hävitamisel on Taevapark OÜ-l õigus nõuda kahju täies ulatuses hüvitamist.
 • Olen teadlik, et Super Skyparkis on lubatud pildistada/filmida. Lapsevanem või muu lapsega kaasas olev lapse eest vastutav isik annab Super Skyparki sisenemisega nõusoleku enda ja lapse pildistamiseks/filmimiseks ning materjali avaldamiseks Super Skypark koduleheküljel, sotsiaalmeedias ja muudes turundusmaterjalides.
 • Tean, et Super Skypark keskuses on videovalve.

BATUUDI- JA MÄNGUKESKUSESSE